1. BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

2. NHÃN GỐC

3. NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT

4. PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (Kèm theo Nhãn phụ Tiếng Việt)

5. CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG